مقالات

مقالات
حقوق بشر و حق آزادی اجتماعات
Posted on 2017-10-21 00:00:00

مفهوم حقوق: حقوق جمع حق و واژه حق در لغت به معانی انتخاب، سلطه و امتیاز بکار رفته است اما حق در اصطلاح حقوقی، به معنای برخورداری انسان از امتیازات، فرصت­ها و امکانات موجود در جامعه...

گزارش‌های تحقیقی

گزارش‌های تحقیقی
بررسی وضعیت زنان منسوب در نهادهای دفاعی و امنیتی
2017-11-25 00:00:00

بیش از یک و نیم دهه است که زنان افغانستان به دستاوردهایی قابل توجهی دست یافته اند که همواره از چنین دستاوردها در مجامع و مجالس به عنوان یکی از پیشرفت های خوب دولت افغانستان و تاثیرگذاری مثبت حضور جامعه جهانی در افغانستان...

گزارش‌های سالانه

گزارش سالانه - ۱۳۹۵

Posted on 2017-07-03 00:00:00

گزارش‌های سالانه
گزارش سالانه - ۱۳۹۵
Posted on 2017-07-03 00:00:00

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افتخار دارد که اینک، گزارش سالانۀ سال مالی 1395 خویش را منتشر مینماید. گزارش حاضر، انجام فعالیت‌ها و دستاوردهای کمیسیون را طی 12 ماه (از اول ماه جدی 1394 الی پایان ماه قوس 1395) به بررسی...