مقالات

مقالات
امنیت و توسعه حقوق بشر
Posted on 2018-01-30 00:00:00

‌حق حیات‌ و ‌داشتن امنیت‌ از زمره ‌حقوق طبیعی‌ و ‌نخستین انسان‌ است. در‌واقع برخورداری از حق حیات و داشتن امنیت؛ اساس برخورداری از سایر حقوق و آزادی‌های اساسی انسان دانسته می‌شود. هم‌چنین می‌توان گفت که بر ‌مفهوم...

گزارش‌های تحقیقی

گزارش‌های تحقیقی
خشونت علیه زنان خلاصه گزارش عوامل، زمینه ها و وضعیت خشونت علیه زنان درافغانستان سال مالی 1396
2018-03-11 00:00:00

گزارش حاضر نشان میدهد که در طول سال مالی 1396 به تعداد 4340 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است که بر 2286 نفر اعمال گردیده است. بنابر این در سال جاری 1396 بیش از دو هزار و دو صدو هشتاد و شش زن در افغانستان از یکی از گونه های خشونت...

گزارش‌های سالانه

گزارش سالانه - ۱۳۹۵

Posted on 2017-07-03 00:00:00

گزارش‌های سالانه
گزارش سالانه - ۱۳۹۵
Posted on 2017-07-03 00:00:00

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افتخار دارد که اینک، گزارش سالانۀ سال مالی 1395 خویش را منتشر مینماید. گزارش حاضر، انجام فعالیت‌ها و دستاوردهای کمیسیون را طی 12 ماه (از اول ماه جدی 1394 الی پایان ماه قوس 1395) به بررسی...