گزارش‌های سالانه

گزارش‌های سالانه
گزارش ده‌ماهه خشونت با زنان در افغانستان
Posted on 2020-11-26 00:00:00

خشونت با زنان ‌از معضلات جدی حقوق بشر در افغانستان است. با اینکه افغانستان در طول بیش از 18 سال اخیر‌ دستاوردهای مهمی در عرصه‌های متفاوت حقوق زنان مانند آموزش زنان و دختران، افزایش خدمات صحی برای زنان،‌ مشارکت آنان در...