آخرین افزوده های سایت
نشرات ویدیویی

2020-04-07 14:59:51

تفنگت را زمین بگذار | Put the gun down

نشرات ویدیویی

2020-04-05 14:59:51

تفنگت را زمین بگذار | Put the gun down

اعلامیه های مطبوعاتی

2020-04-05 11:12:25

درباره تلفات غیرنظامی در ولایت میدان‌وردک

نشرات ویدیویی

2020-04-04 14:59:51

تفنگت را زمین بگذار | Put the gun down

نشرات ویدیویی

2020-04-04 14:59:51

آگاهی‌دهی همه‌شمول پیرامون وقایه از ویروس کرونا

نشرات ویدیویی

2020-04-02 14:59:51

تفنگت را زمین بگذار | Put the gun down

اعلامیه های مطبوعاتی

2020-04-02 11:12:25

درباره تلفات غیرنظامی انفجار ماین در ولایت هلمند

نشرات ویدیویی

2020-04-01 14:59:51

تفنگت را زمین بگذار | Put the gun down

اعلامیه های مطبوعاتی

2020-03-30 11:12:25

درباره چگونگی یاری‌رسانی به اشخاص دارای معلولیت با هدف مصونیت از کرونا

مقالات