آخرین افزوده های سایت

گزارش های تحقیقی و موضوعی

گزارش های تحقیقی و موضوعی
تشدید منازعات مسلحانه و افزایش رویدادهای نقض حقوق بشر
2021-07-14 00:00:00

مقدمه تشدید خشونت‌ها و گسترش دامنۀ جنگ در نقاط متفاوت‌ افغانستان، به‌ویژه در ‌دو ماه اخیر، به زندگی شهروندان کشور در عرصه‌های متفاوت آسیب‌های جدی و زیانباری ‌زده است. چنان‌‌که یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر...

گزارش‌های سالانه

گزارش سالانه ۱۳۹۹

Posted on 2021-02-01 00:00:00

گزارش‌های سالانه
گزارش سالانه ۱۳۹۹
Posted on 2021-02-01 00:00:00

گزارش سالانه ۱۳۹۹ گزارش سالانه ۱۳۹۹ کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان ...