مقالات

گزارش‌های سالانه

گزارش‌های سالانه
گزارش سالانه 1397
Posted on 2019-06-24 00:00:00

گزارش حاضر انعکاس‌دهنده تمام فعالیت‌ها، دستاوردها و هم‌چنین مصارف مالی کمیسیون در سال مالی 1397 است. تمام فعالیت‌ها و کارکردهای انجام‌شده مطابق برنامه استراتیژیک و برنامه عمل، در چارچوب اهداف مندرج در برنامه‌های...