اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:4292 تاریخ نشر:2013-05-27

اعلامیه مطبوعاتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه به تحصن واعتصاب محصلان پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل

بهره مندی عادلانه شهروندان ازحقوق وآزادی های اساسی ازجمله دسترسی به تعلیم وتربیت وتحصیلات عالی و برخورداری مساویانه وبدون تبعیض ازخدمات آموزشی ، پژوهشی ورفاهی ازمهمترین واساسی ترین حقوق بشری و شهروندی تمامی افراد به ویژه متعلمان ومحصلان مراکز تعلیمی وتحصیلی بوده و رعایت وتضمین آن ازوظایف اصلی دولت ونهادهای مربوطه دولتی می باشد. همچنین نادیده انگاری این حقوق وهرنوع بی عدالتی واعمال تبعیض دربهره مندی ازانها موجب مسئولیت دولت وموجد حق اعتراض برای شهروندان ازجمله محصلان ومتعلمان می گردد.

اعتراضات واجتماعات مسالمت آمیزشهروندان با استفاده ازروشهای قانونی برای رسیدن به اهداف مشروع مبتنی بر معیارهای حقوق بشری واصول قانون اساسی از ویژگیهای جوامع دموکراتیک ودولت های مسئول وپاسخگو می باشد. استفاده شهروندان ازجمله محصلان پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی ازابزار های قانونی ازجمله مقاومت مدنی برای رسیدن به اهداف مشروع صنفی نشاندهنده نهادینه شدن قانون واستفاده ازروشهای قانونی می باشد وشایسته است دولت افغانستان ووزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان ازین امر استقبال نموده وبه صورت مسئولانه وقانونی باآن برخورد نماید.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با درنظرداشت اهمیت حفظ امنیت وآرامش عمومی وپرهیز ازهرنوع اقدام تحریک آمیزوتنشزا وتاکید برضرورت وتضمین حقوق شهروندان ومبارزه با هرنوع تبعیض وبی عدالتی به ویژه اعمال تبعیض درمحیط تحصیلات عالی،استفاده ازروشهای قانونی برای رسیدن به اهداف مشروع صنفی ازجمله تحصن دانشجویا ن پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل را ازحقوق مسلم محصلان آن دانسته اما ازتداوم اعتصاب غذایی دانشجویان وبه خطر افتادن سلامتی آنان به شدت نگران میباشد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ازدولت افغانستان و وزارت محترم تحصیلات عالی مجدانه می خواهد تا موضوع را به صورت جدی،عادلانه ومنصفانه مورد بررسی همه جانبه قرارداده وخواسته های مشروع محصلان پوهنحی علوم اجتماعی کابل را  به صورت مسئولانه مورد رسیدگی قراردهد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

5/جوزا/1392

 

 

 


بازنشر این مطلب